We live in Washington State

Žijeme vo štáte Washington
We live near Seattle

Žijeme v blízkosti mesta Seattle
We live 200 km from the Pacific Ocean

Žijeme 200 km od Tichého oceánu
Karen's son, Colin, is 24 years old. He is a business analyst. We really like his girlfriend, Kelsey.

Karenov syn, Colin, je 24 rokov. Je obchodným analytikom. Naozaj sa nám páci jeho priatelka, Kelsey.
Karen's son, Ian, is 27 years old. He is an architect.

Karenov syn, Ian, je 27 rokov. Je architektom.
Grant's son, Nick, is 28 years old.

Grantov syn, Nick, je 28 rokov.
Nick is a singer (he also plays guitar).

Nick je spevák (hrá aj gitaru).
Grant's daughter, Alex, is 30 years old. She is a waitress and an artist.

Grantova dcéra, Alex, je 30 rokov. Ona je servírka a umelec.
One of Alex's paintings.

Jeden z Alex obrazov.
Our house

Náš dom
Our kitchen. We love to cook.

Naša kuchyna. Milujeme varit.
Our family room.

Naša rodinná izba.
Our dining room.

Naša jedálen.
Our living room has a gas fireplace for chilly winter nights (it doesn't get too cold where we live).

V našej obývacej izbe je plynový krb pre chladné zimné noci (v mieste, kde žijeme, nie je príliš chladno).
Our garden. Karen loves to garden.

Naša záhrada. Karen miluje záhradu.
Flowers and raspberries.

Kvety a maliny.
Rhubarb!

Rebarbora!
Our patio, surrounded by fruit trees.

Naša terasa, obklopená ovocnými stromami.
Karen building the patio (with a young Colin).

Karen budova terasa (s mladým Colin).
Karen building a shed to store her garden tools.

Karen postavila prístrešok na ukladanie záhradných náradí.
Karen cutting wood for a garden wall.

Karen rezanie dreva na záhradnú stenu.
Our town is called Kirkland. It's a beautiful small city on a big lake. We live two km from the lake.

Naše mesto sa nazýva Kirkland. Je to krásne malé mesto na velkom jazere. Žijeme dva km od jazera.
There are concerts in the park in the summer.

V parku sa konajú koncerty v lete.
The Kirkland waterfront.

Kirkland nábrežie.
Our lake.

Naše jazero.
Seattle is on the other side of the lake.

Seattle je na druhej strane jazera.
There are mountains all around us. These are the Olympic Mountains, about 150 kms away.

Existujú pohoria okolo nás. Toto sú olympijské hory, vzdialené asi 150 km.
Downtown Seattle and the Space Needle. Mt. Rainier is a 4400-meter volcano, 150 kms away.

Centrum Seattle a Space Needle. Mt. Rainier je 4400 metrový sopka vzdialená 150 km.
Many ferry boats go across salt-water Puget Sound from Seattle.

Mnoho trajektových lodí prechádza cez slanú vodu Puget Sound zo Seattlu.
Grant likes to fish in salt water.

Grant rád loví v slaných vodách.
Grant cooking Mexican food.

Grant varenie mexické jedlo.
Grant is a hobby machinist. He built this crane to lift heavy machines.

Grant je hobby robotník. Postavil tento žeriav na zdvíhanie tažkých strojov.
He buys old machines, fixes them up, and sells them. He used to own this old crane truck.

Kupuje staré stroje, opraví ich a predáva. Kedysi vlastnil tento starý autožeriav.
Grant's milling machine.

Grantova fréza.
Grant's lathe.

Grantov sústruh.
Grant with his father, brother, and sisters.

Grant s jeho otcom, bratom a sestrami.
Karen volunteers to build hiking trails in the mountains. Here she is helping to build a log bridge across a river.

Karen dobrovolne stavia turistické chodníky v horách. Tu pomáha vybudovat most cez rieku.
Karen cutting a log that fell across a hiking trail.

Karen odrezala gulatinu, ktorá padla cez turistickú chodník.
Hiking in to do trail work.

Pešia turistika v robit chodník práce.
Karen likes to cross country ski and snowshoe in the mountains in the winter.

Karen v zimných mesiacoch rád bežecké lyžovanie a snežnice v horách.
Karen hiking in the mountains.

Karen turistika v horách.
Volunteering to remove invasive plants along a trail in Kirkland.

Dobrovolníctvo na odstránenie inváznych rastlín pozdlž chodníka v Kirklande.
Karen helped build this trail in a park in Kirkland.

Karen pomohla vybudovat túto trasu v parku v Kirklande.
Karen singing and playing guitar in a rock and roll band.

Karen spieva a hrá na gitaru v kapele rock and roll.
Karen's family. She has two younger brothers and two younger sisters.

Karenovu rodinu. Má dvoch mladších bratov a dve mladšie sestry.
Our van.

Naša dodávka.
It has a comfortable bed and camping equipment. We have driven to many places in the US, Canada, and Mexico.

Má pohodlné lôžko a kempingové vybavenie. Jazdili sme na mnohých miestach v USA, Kanade a Mexiku.
Camping in Yosemite National Park in California.

Camping v národnom parku Yosemite v Kalifornii.